Probační program 'PODPORA'Komu je program určen?

Mladistvým pachatelům trestné činnosti ve věku 15 – 18 let. Najednou se programu mohou účastnit maximálně tři mladiství. Ročně programem může projít cca 10 klientů.

Probační program je určen pro klienty z okresu Frýdek – Místek (spádová oblast Třinecko a Jablunkovsko) a dále pro klienty z okresu Karviná (spádová oblast Těšín a okolí.)


Poslání programu

Posláním programu je účinně pomoci mladým lidem, kteří se dostali do problémů se zákonem. Dále se snaží reagovat na problémy mladých lidí mj. v otázce hodnot a stylu života, jenž bývá z jejich strany veden způsobem ohrožujícím sebe či své okolí, řeší problémy s absencí pracovních návyků, schopnosti dodržovat pravidla, schopnosti trávit aktivně a smysluplně volný čas.


Cíle programu

 • Umožnit mladistvým vykonání alternativního trestu.
 • Rozvíjet pracovní dovednosti a pracovní návyky klientů.
 • Rozvíjet sociální dovednosti a kompetence klientů.
 • Rozvíjet komunikační dovednosti klientů a schopnost řešit konflikty.
 • Motivovat klienta k dokončení vzdělání.
 • Pomoc při hledání vhodného zaměstnání.
 • Pomoci klientům vnitřně se vypořádat s důsledky spáchané trestné činnosti a pomoci najít novou cestu k odpovědnému životu.
 • Nabídnout prostor pro smysluplné a aktivní trávení volného času.

Obsah programu

Program se zaměřuje především na rozvoj pracovních dovedností a návyků mladistvých pachatelů trestných činů, jejich motivaci k získání či dokončení vzdělání a posílení pozitivních sociálních vztahů a vzorců chování.

Probační program „PODPORA“ v sobě zahrnuje 30 hodin pracovních aktivit a 8 hodin sociální terapie a 2 hodiny se sociálním pracovníkem .

Pracovní aktivity v rozsahu 30 hodin se skládají z:

 • 20 hodin pracovních činností bez asistence,
 • 10 hodin pracovních činností pod dohledem dospělé osoby se znaky mentoringu.

Pracovní aktivity umožňují rozvoj pracovních návyků, dodržování pracovní kázně, pracovní doby, schopnost práce v kolektivu apod.

Sociální terapie (8 hodin)

Sociální terapie se zaměřuje na motivace klienta k stanovení konkrétních životních cílů, vede klienta ke změně způsobu života, pomáhá nastavit klientovi správný vztah k financím a hospodaření s nimi. Motivuje klienta k získání či dokončení odborného vzdělání, popř. pomáhá s vytipováním vhodného zaměstnání.

Sociální pracovník

Při zahájení a ukončení programu probíhá konzultace účastníka programu se sociálním pracovníkem (2x po 1 hodině).
V případě zájmu klienta sociální pracovník poskytuje sociální poradenství.

Koordinátor projektu

V průběhu programu dochází ke konzultacím s koordinátorem celého projektu. Koordinátor sděluje potřebné informace o pracovních činnostech, jež bude vykonávat, seznámí klienta s jeho právy a povinnostmi. Průběžně řeší individuální potřeby a problémy klientů. Poskytuje podporu klientům v průběhu celého programu.

Dobrovolně má klient možnost účastnit se volnočasových aktivit, které pomáhají nasměrovat klienta na vhodné způsoby trávení volného času a nabízejí možnost navázat pozitivních sociálních vztahů s vrstevníky.

Dobrovolně v rámci programu může účastník využít:

 • rozhovorů s duchovním;
 • účastnit se pravidelných setkání mladých lidí z církve, jejich víkendových a letních pobytů, sportovních soutěží, společenských, kulturních a dalších volnočasových aktivit;
 • možnost využití setkání nízkoprahového klubu pro mladé „Open Club“;
 • doučování, v případě, že má problémy s učením.

Spolupráce se střediskem probační a mediační služby

Koordinátor probačního programu „PODPORA“ spolupracuje se střediskem PMS ve Frýdku Místku již od roku 2004 v rámci poskytování možnosti výkonu alternativních trestů obecně prospěšných prací mladistvým a dospělým.

Díky této spolupráci a vypozorované potřebě klientů hovořit o svých problémech, vznikla myšlenka vytvoření probačního programu.


Pravidla k účasti klienta v probačním programu

 • Podepsání trojstranné dohody mezi střediskem PMS, poskytovatelem a účastníkem programu;
 • včasný příchod účastníka na setkání (povoleny jsou dvě omluvené neúčasti);
 • zákaz požívání alkoholu či jiných psychoaktivních látek před i během setkání.

Důvody pro nepřijetí účastníka do programu

 • Klient, který trpí vážnou psychiatrickou diagnózou.
 • Klient je drogově závislý a není schopen abstinence.
 • Při naplnění kapacity - je možné časově posunout zařazení klienta do programu.

Personální zajištění

Probační program „PODPORA“ zajišťuje tým pracovníků ve složení: koordinátor projektu, sociální pracovník, sociální terapeut, pracovní terapeut, účetní a dva dobrovolní pracovníci.


Info letáček „PODPORA“

Aktuálně