Podpůrná skupina (každé úterý)

pro fotky  klikni zde

Poslání programu: podpora závislým osobám na látkách a procesech a jejich příbuzným k nabytí zdravějšího životního stylu a motivace na přechod k zodpovědnému životu a tím také zlepšení společenského postavení uživatelů. Program umožňuje hledání možných způsobů řešení (snížení) sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života uživatele.

Cíl programu: prostřednictvím duchovní péče na základě biblických zásad umožnit lidem nalezení smyslu života se získáním nezávislosti na látkách a procesech, zlepšení psychosomatického stavu a udržení si samostatnosti a soběstačnosti.

Cílů chceme dosáhnout nabídkou (prostřednictvím) individuálního přístupu se zaměřením na aktivaci uživatele na základě skupinové terapie zaměřené na svépomoc v pravidelných setkáváních – každou středu od 16 hod. pastorační péče pro ženy a každé úterý od 16.00 – 17.30 hod. setkání podpůrné skupiny.

Jakkoli byl alkohol v evropské společnosti téměř vždy tolerovanou drogou, na opilství se často hledělo velmi přísně. V křesťanské minulosti byl nejobvyklejším úhlem pohledu na tuto problematiku koncept hříchu. Později se objevil koncept mravní nemoci a v 19. století byla závislost na alkoholu považována za sociální zlo. Koncem devatenáctého století se poprvé objevuje koncept alkoholismu jako nemoci a alkoholika jako nemocného člověka, jemuž je třeba pomoci. Objevují se nemedicínská hnutí a instituce léčeben. Od druhé poloviny dvacátého století vznikají první komunity pro závislé, rozvíjí se i oblast poradenství a to i křesťansky zaměřeného. Z biblického pohledu alkoholová i jiná závislost byla, je a bude hříchem.

Účastníci Podpůrné skupiny Projekt Šance podaná ruka je primárně zaměřen na praktickou pomoc závislým osobám starším patnácti let, ohrožených závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách, procesech a hráčských aktivitách. Sekundárně se program zabývá jejich rodinným příslušníkům příbuznými a osobám blízkým, u kterých se projevuje syndrom spoluzávislosti, tj. že tyto osoby jsou negativně ovlivňovány ve všech aspektech života primárně závislými jedinci. Naše cílová skupina jsou osoby závislé, které motivujeme k podstoupení léčby nebo již absolvovaly léčbu ústavní. Dále se lidé podrobují ambulantní léčbě a jedinci, kteří abstinují. Služba sociálního poradenství a terapie je klientům poskytována ambulantně v prostorách sborového centra SCEAV Hutník v Třinci.

Program Podpůrné skupiny poskytovaný formou terapie následné péče závislým osobám, jedincům ohroženým závislosti a jejich příbuzným a blízkým je zaměřen prostřednictvím prožitkového sdílení, vzájemného naslouchání a vedení účastníků cestou k osobnímu růstu v oblasti sebepoznání a přijetí Krista za svého spasitele.

Nabízíme pomoc – podporu – provázení v oblastech:

 • Podpora vnitřní síly k přetržení pouta závislosti
 • Podpora v abstinenci
 • Posílení prevence relapsu
 • Duchovenskou péči na křesťanských základech se studiem biblických textů
 • Pomoc vyvinout celý nový způsob života na základě víry
 • Podpora klienta v procesu integrace do společnosti

Principy svépomocných skupin:

 • Bezplatnost, nízkoprahovost, bezpečné prostředí bez ohrožení
 • Diskrétnost, anonymita, ochrana práv klienta
 • Dosažitelnost, flexibilita – jednorázově, opakovaně
 • Dobrovolnost klienta, respektování individuálních potřeb a svobodné volby uživatele
 • Aktivní přístup, empatie


Podpůrná skupina - Začátečníci

Ve skupině pro závislé jsem začínala před léty, scházeli jsme se ještě na staré faře. Někdy se stalo, že jsme se sešli jenom sami pracovníci a z potřebných nepřišel nikdo. Lidský vzato to vypadalo - zabalit to - nemá to cenu. Ale modlili jsme se a čekali na Boží vedení. Dnes, po létech, když se ohlédnu zpět ,tak vidím, jak Pán je věrný. Záleží mu na každém člověku, je to Jeho dílo, které trvá a rozrostlo se do dalších skupin , ve kterých jsou ti, kteří chtějí pokračovat a dál jít za Pánem, ti projdou ,,Bodem obratu,,. Také je skupina pro spoluzávislé /pro blízké závislé osoby , kterou vede pracovník Teen Challenge. Já sama jsem roky prožívala tuto situaci doma s manželem. Zůstala jsem proto v první skupině, kde chodí lidé z ulice. Pán to vložil do mého srdce, abych byla blízko těm, kteří jsou svázaní závislosti. Vím, že Pán Ježíš je tím, který osvobozuje a dává nový život těm ztrápeným a opovrženým. Jsem vděčná za každého, kdo má odvahu přijít mezi nás. Scházíme se každé úterý, začínáme v 16,00 a končíme kolem 17,30. Podle potřeby je možnost se modlit a sdílet. Nejvíc tam chodí muži, kterým slouží hlavně bratří. Modlím se za to, aby přicházely i ženy. A už to také Pán připravuje. Ti, co přicházejí, už mají dost starého života a hledají změnu. Ve středy v 16,00 jsou skupinky pro ženy, které již nastoupily cestu za Pánem Ježíšem.Také máme 4 x do roka v soboty celodenní pobyt na Karmelu ve Smilovicích pod názvem Poslední kapka. Je to den plný svědectví, evangelizace a služby potřebným. /Děkujeme také sponzorům, že se to může uskutečnit. /Celé toto mají na starosti bratři K.Stonavský , J.Grochal, R.Marosz a P. Zielina - tito dva vedou také kontaktní centrum na Hutníku, kde je možné se kdykoliv obrátit o radu. Také v našem týmu slouží sestry Tomiczková, Supiková a Koloczková. Ať je vyvýšen Pán Ježíš za Jeho milosrdenství a lásku k nám lidem a ať nás vede dál.


Podpůrná skupina - Pokročilí

Milí bratři a sestry chtěla bych vás pozvat na úterní skupinku. Scházíme se v pokoji a radosti. Gal. 1/ 1-5. Uctíváme Pána Ježíše, sdílíme se, čteme Jeho Slovo, modlíme se, povzbuzujeme se navzájem a žehnáme si. Milujeme se bratrskou láskou. 2P 1/ 3-9. S Pánem Ježíšem Kristem a Jeho láskou rosteme, poznáváme Jeho sílu a Jeho mocnou ruku. Můžeme vylévat své srdce Pánu Ježíši, můžeme svá srdce obmývat a čistit od hříchu Jeho svatou krvi, můžeme mu naslouchat. Úterní skupinka mi hodně dává. V modlitbách a hledání, v uctívání můžu hledat Jeho tvář. Na závěr něco malého na povzbuzení. Př. 4,25 – 27 Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej. Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.
Svědectví Renaty Tieliczkové


Podpůrná skupina - Bodu obratu 1 a 2

Mimo jiné podpůrné skupiny nabízíme podpůrnou terapii Bod obratu, která pomáhá lidem lépe porozumět problémům, s kterými se potýkají, které ovládají jejich život, a které pramení ze závislosti. Terapie se opírá o biblické hodnoty pohledu člověka na svět kolem něj. Program má křesťanský charakter a napomáhá lidem pomoci obnovit základní lidské hodnoty – jako je úcta, odpuštění, zodpovědnost, zdravé vztahy, morální hodnoty, být přijímán apod.


Co je Bod obratu v praxi?

Je to skupina pravidelně scházejících se lidí, kteří se chtějí zbavit své závislosti nebo se chtějí dozvědět více o potenciálu, který má většina lidí pro rozvinutí závislosti. Program je strukturovaný a je převzat od mezinárodní křesťanské organizace Teen Challenge, která se dlouhodobě zabývá pomoci závislým lidem. Jednotlivá podpůrná setkání probíhají následovně:

 • Zpěv duchovních písní, modlitby
 • Sdílení, kterým účastníci poznávají lépe sami sebe a navzájem se sbližují
 • Zamyšlení, kterým diskutují o praktických věcech, vede k pochopení projevů závislostí
 • Biblické studium vede k poznávání Boží pomoci se vypořádat se závislostí

Biblické studium se zabývá „Vším, čeho je třeba a co potřebujeme k životu a zbožnosti, které je nám darováno jeho božskou mocí skrze poznání Toho, který nás ve své slávě povolal k sobě mocnými činy (např. odpuštění, zbavení závislostí). Takto nám byla darována úžasná a vzácná zaslíbení (např. život bez závislostí), abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze (např. problémy závislosti: nemoc, smrt) do níž se svět ve své žádostivosti (závislostí) řítí. Proto ze všech sil také vynaložte snahu na to, abyste připojili …“ 2. Petr 1, 2-11.

Bod obratu se prakticky zabývá studiem a aplikací textu 2. listu Petra 1, 5-7 pro život:

 • Víra, základ vztahu a důvěry Bohu
 • Ctnost, soubor dobrých vlastností, s kterými se nerodíme
 • Poznání, praktické porozumění a aplikace pravdy, která osvobozuje
 • Zdrženlivost, sebeovládání, sebekázeň, střídmost
 • Trpělivost, vytrvalost, osvědčenost, statečnost
 • Zbožnost, napodobování Boha ve všednostech, mít Boha na prvém místě, oddanost
 • Bratrská náklonnost, prokazovat přízeň, důsledek správného rozhodnutí
 • Láska, rozhodnutí milovat se navzájem, nechat působit Boží lásku skrze nás

Co očekávají a prožívají účastníci podpůrné skupiny Bod Obratu?

 • Další informace o problematice závislostí
 • Navázání nových přátelských vztahů
 • Posílení v odhodlání skoncovat se závislostí, osvobození
 • Podpora v odolávání bažení, povzbuzování žít v abstinenci
 • Duchovní růst, nalezení místa ve společenství církve

Jako člen týmu dobrovolníků Šance podaná ruka jsem rád, že se tento program vyučuje v Třinci. Bod obratu již nyní přináší své zdravé ovoce v podobě jedinců, kteří svěřili své životy plně Kristu a mají touhu jít s Ním dál životem. S ohledem na tyto skutečnosti máme v záměru podpůrné skupiny nabízet občanům v dalších městech (Frýdek-Místek, Český Těšín). Bod obratu navazuje na službu Kontaktního centra ve sborovém centru Hutník a programu Poslední kapka ve Smilovicích. Nabízenou navazující službou je Komunitní centrum Oáza v Bystřici. Jsme vděčni za každou Vaši podporu. Je to Váš podíl na nabídce Božího království potřebným. Bc. Grochal Josef

Aktuálně